Podmienky používania

Túto internetovú stránku vlastní a udržiava spoločnosť CREATON South-East Europe Kft. so sídlom Cserépgyár u. 1, H-8960 Lenti.

Spoločnosť CREATON South-East Europe Kft. vynakladá maximálne úsilie, aby obsah tejto stránky bol úplný, presný a aktuálny a je vlastníctvom spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť, dopĺňať, aktualizovať alebo odstrániť akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto webovej lokalite. Spoločnosť však nenesie žiadnu zodpovednosť za dôverovanie týmto informáciám, ani za technické nepresnosti a tlačové chyby či nedostatky v obsahu uverejneného na tejto webovej lokalite.

Informácie osobného charakteru sa zhromažďujú iba pre účely spracovania a vyhodnotenia súťaže a zahŕňajú meno a priezvisko, názov školy, adresu, telefón a e-mailovú adresu. Tieto informácie sa budú používať iba na účel, na ktorý boli odoslané, ak ste výslovne nesúhlasili inak. Informácie osobného, ako aj neosobného charakteru zhromažďované spoločnosťou CREATON South-East Europe Kft.  sa považujú za dôverné a nepredávajú sa, neprenajímajú ani inak neposúvajú tretej strane.

Autorské práva

Jednotlivé časti tejto internetovej stránky sú chránené autorskými právami. Pod túto ochranu spadá najmä jej akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Akékoľvek použitie chráneného obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti CREATON South-East Europe Kft.

Avšak je dovolené čítať, kopírovať, tlačiť, ukladať a distribuovať materiály, ktoré spoločnosť CREATON South-East Europe Kft. uverejní na tejto webovej lokalite na súkromné účely. Pri reprodukovaní časti materiálu na osobné nekomerčné účely musíte uviesť EQUITONE ako jeho zdroj zahrnutím odkazu na stránku www.originalnefasady.sk.

Tlačové vyhlásenia, ako aj iné dokumenty, fotografie a grafika, ktoré sú určené na zverejnenie, je možné používať za predpokladu, že spoločnosť CREATON South-East Europe Kft. je uvedená ako zdroj informácií použitých v článkoch uverejnených v tlači. Texty, fotografie, nákresy, grafiky, dáta a pod. môžu podliehať autorskému právu a sú buď vlastníctvom spoločnosti CREATON South-East Europe Kft. alebo sa používajú na základe licencie od nej.

Ochranné známky

Logo spoločnosti CREATON South-East Europe Kft.  ako aj všetky názvy výrobkov a ich súborov používané na týchto stránkach, sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti CREATON South-East Europe Kft. Neoprávnené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a zakladá práva z porušenia zákona o ochranných známkach, zákona o autorskom práve, ako aj práva vyplývajúce z porušenia iných práv na duševné vlastníctvo alebo nekalej obchodnej súťaže.

Právna zodpovednosť

Spoločnosť CREATON South-East Europe Kft. nenesie právnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tejto webovej lokality. Spoločnosť nenesie v žiadnom prípade právnu zodpovednosť voči tretím stranám, vo forme súdneho konania, následkov, penalizačného odškodnenia a inej forme, za akékoľvek škody, priame či nepriame, vzniknuté z titulu akéhokoľvek použitia tejto webovej lokality alebo jej obsahu, alebo v dôsledku nemožnosti použiť túto webovú lokalitu alebo jej obsah.

Je vašou povinnosťou prijať vhodné preventívne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že akákoľvek činnosť, ktorú vykonáte, nepredstavuje nebezpečenstvo vo forme vírusov, červov alebo trójskych koní.