Ochrana osobných údajov

Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:            CREATON South-East Europe Kft.
Sídlo:                                 Cserépgyár u. 1, H-8960 Lenti
IČO:                                    12766680-2-20
Spoločnosť zapísaná:       v obchodnom registri pod registračným číslom 20-09-066613

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

 

1. Úvod

Informácie osobného charakteru sa zhromažďujú iba pre účely spracovania a vyhodnotenia súťaže, ktorej organizátorom je spoločnosť CREATON South-East Europe Kft. Spoločnosť použije (sprístupní a zverejní) poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom súťaže, zverejnením víťazov v printových a elektronických masmédiách, na sociálnych alebo obdobných sieťach, na internetovej stránke www.originalnefasady.sk a ďalších marketingových materiáloch pri propagácii organizátora a jeho výrobkov a neposkytne ich ďalším subjektom okrem už týchto spomínaných subjektov.

Informácie osobného, ako aj neosobného charakteru zhromažďované spoločnosťou CREATON South-East Europe Kft. sa považujú za dôverné a nepredávajú sa, neprenajímajú ani inak neposúvajú tretím osobám.

 

2. Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

a. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je registrácia a účasť súťaži, ktorú organizuje Prevádzkovateľ.

b. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je sprístupnenie osobných údajov vydavateľom printových a elektronických masmédií v oblasti stavebníctva, architektúry,  dizajnu a s nimi súvisiacimi odbormi za účelom propagácie súťaže a jej výsledkov v médiách.

c. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnenie osobných údajov na sociálnych a obdobných sieťach a web stránke Prevádzkovateľa.

d. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnenie osobných údajov na stránke www.originalnefasady.sk z dôvodu online hlasovania.

e. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je sprístupnenie osobných údajov v rozsahu fotografie alebo podobizne účastníkov výherných projektov v printových alebo  elektronických médiách, Facebooku organizátora a web stránke organizátora.

 

3. Prenos do tretích krajín mimo krajiny EÚ

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezabezpečujú ochranu osobných údajov.

 

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Pre uvedené účely sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, emailová adresa a fotografia účastníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pre spomínané účely je poskytnutie súhlasu a/alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

5. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracovávame na vyššie spomínané účely sa nebudú uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre vyššie spomínané účely počas trvania súťaže a na dobu 3 roky od jej ukončenia alebo do času odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

 

Základné práva Dotknutých osôb:

      a) Právo prístupu k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej  osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované.  Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti, a to bezodplatne. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

     b) Právo na opravu a úpravu

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví a/alebo upraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Prevádzkovateľ zabezpečí opravu v lehote do 1 mesiaca od okamihu, ako si dotknutá osoba uplatnila právo na opravu alebo úpravu.

     c) Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na vymazanie svojich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané
– Dotknutá osoba odvolá súhlas so spracovaním údajov, ktorý dala Prevádzkovateľovi
– Dotknutá osoba má námietky voči spracúvaniu údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

     d) Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

– Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
– Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi  Dotknutej osoby.

V prípade obmedzenia, okrem uchovávania, môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení  obmedzenia spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu.

     e) Právo namietať spracúvanie

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje.  Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

     f) Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach.

     g) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, ak Dotknutá osoba požiada, aby jej osobné údaje boli poskytnuté inej spoločnosti, bude bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľ riešiť danú požiadavku a odovzdá osobné údaje Dotknutej osoby v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak uvedenej povinnosti nebude brániť žiadna zákonná alebo inak významná prekážka.