Pravidlá súťaže

1. Vyhlasovateľ súťaže

1.1 Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť CREATON South-East Europe Kft., so sídlom Cserépgyár u. 1, H-8960 Lenti, IČO: 12766680-2-20, zapísaná v obchodnom registri pod číslom 20-09-066613 (ďalej len „organizátor“) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

1.2 Sekretariátom súťaže je spoločnosť Key Communications, s. r. o., so sídlom J. Smreka 10, 841 07 Bratislava, IČO: 36 797 642, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 46700/B (ďalej len „sekretariát“).

2. Predmet súťaže

2.1 Predmetom súťaže je spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný projekt (SP) a následne pre realizačný projekt (RP) objektu (existujúceho alebo fiktívneho) pri použití aspoň jedného okruhu detailov EQUITONE a obkladového materiálu EQUITONE na fasádu, a to počas akademického roka 2018/2019 (ďalej len „Projekt“).

2.2 Výsledkom spracovania Projektu bude poster v printovej podobe veľkosti 700×900 mm a poster v elektronickej forme vo formáte PDF s rozlíšením minimálne 300 dpi a veľkosti maximálne 20 MB. Súčasťou splnenia podmienok súťaže musí byť zároveň odovzdanie finálnej vizualizácie Projektu vo formáte jpg z dôvodu prezentácie na web stránke súťaže www.originalnefasady.sk za účelom online hlasovania. Bližšie informácie o produktoch EQUITONE možno nájsť na stránke organizátora www.equitone.sk. V prípade, že poster nebude možné nahrať cez registračný formulár, možno ho poslať mailom na adresu silvia.binovska@keycommunications.sk.

2.3 Projekt musí byť označený nasledovnými údajmi: názov Projektu, meno a priezvisko študenta, názov školy, adresa, telefón, emailová adresa študenta.

3. Podmienky účasti

3.1 Podmienkou účasti v súťaži je odovzdanie Projektu podľa bodu 2. Predmet súťaže.

3.2 Súťaž je určená študentom 5-teho ročníka inžinierskeho štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor: architektonické konštrukcie a projektovanie.

3.3 Súčasťou splnenia podmienok súťaže je:
a) prihlásenie súťažného Projektu prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke organizátora www.originalnefasady.sk,
b) vyjadrenie súhlasu s podmienkami tejto súťaže a so spracovaním osobných údajov,
c) udelenie licencie na dielo vytvorené a prihlásené do súťaže (t.j. prípadne doplniť a podpísať licenčnú zmluvu poskytnutú organizátorom),
d) vyjadrenie súhlasu s použitím osobných údajov a prihlásenými Projektmi na marketingové a prezenčné účely organizátora.

4. Osoby vylúčené zo súťaže

4.1 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

4.2 Pokiaľ organizátor súťaže zistí, že účastník súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto účastníka zo súťaže vylúčiť a v prípade výhercu, mu nebude výhra odovzdaná. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi, alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne, poškodzoval dobré meno organizátora súťaže.

4.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo preveriť (prípadne vylúčiť) súťažiaceho, za ktorého sa bude v priebehu online hlasovania z jedného zariadenia hlasovať viackrát za deň, ako aj takého, za ktorého sa bude pravidelne a neúmerne hlasovať prostredníctvom skriptov. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel súťaže, rozhodne o ich splnení či nesplnení vyhlasovateľ súťaže.

5. Územná platnosť a trvanie súťaže

5.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky, a to v čase od 12. februára 2019 do 31.júla 2019. Registrácia je možná na internetovej stránke organizátora www.originalnefasady.sk od prvého dňa trvania súťaže až do uzávierky registrácie dňa 31. mája 2019.

5.2 Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 12. februára 2019. Súťaž bude k tomuto dňu vyhlásená na internetovej stránke www.originalnefasady.sk.

5.3 Záujem o účasť v súťaži musia účastníci oznámiť prostredníctvom registrácie do 31. mája 2019. Registrovať sa možno vyplnením registračného formulára na internetovej stránke www.originalnefasady.sk

5.4 Dátum odovzdania súťažných Projektov vyučujúcemu sa stanovuje na 9. mája 2019.

5.5 Zasadanie súťažnej poroty sa uskutoční najneskôr do 31. júla 2019.

5.6 Hlasovanie verejnosti prebehne v termíne 1.8.2019 – 16.9.2019.

5.7 Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže a hlasovania verejnosti sa stanovuje na október 2019. Slávnostné vyhlásenie sa uskutoční na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

6. Vyhodnotenie súťaže

6.1 Po preskúmaní Projektu vyučujúcim a jeho ohodnotením pred skončením akademického roka 2018/2019 postupujú všetky Projekty, ohodnotené známkou A a B riadne registrovaných účastníkov súťaže do užšieho výberu a finálového kola vyhlasovateľa súťaže. Vo finálovom kole vyberie odborná porota vytvorená zo zástupcov organizátora a ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry víťazné Projekty. Ceny budú udelené na návrh poroty tým súťažným návrhom, ktoré najlepšie spĺňajú kritériá.

6.2 Porota bude posudzovať predovšetkým tieto kritériá: architektonicko-stavebné riešenie, čiže výber typu stavby, tvaru budovy, jej plánované využitie, napojenie na infraštruktúru, ale aj spôsob použitia fasádneho obkladu a detailov EQUITONE.

6.3 Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou a vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v októbri 2019.

6.4 Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.originalnefasady.sk.

6.5 Výherné Projekty budú zverejnené v printových masmédiách, na sociálnych alebo obdobných sieťach a na webových portáloch spolu s predstavením víťazov súťaže, s čím účastníci súťaže výslovne súhlasia.

7. Hlasovanie verejnosti

7.1 Všetky Projekty ohodnotené známkou A a B riadne registrovaných účastníkov súťaže, ktoré postúpia do finálového kola, zároveň postupujú aj do online hlasovania verejnosti.

7.2 Online hlasovanie verejnosti bude prebiehať na stránke www.originalnefasady.sk v čase od 1. augusta 2019 do 16. septembra 2019.

7.3 Verejnosť môže hlasovať pre neobmedzený počet súťažných návrhov, avšak pre každý projekt len jedenkrát za deň.

7.4 Súťažný projekt, ktorý do ukončenia online hlasovania dostane najviac hlasov, získa cenu verejnosti.

7.5 Vyhlásenie víťaza online hlasovania sa uskutoční na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v októbri 2019.

7.6 Výsledky online hlasovania budú zverejnené na internetovej stránke www.originalnefasady.sk.

7.7 Víťazný Projekt bude zverejnený v printových masmédiách, na sociálnych alebo obdobných sieťach a na webových portáloch spolu s predstavením víťazov odbornej poroty, s čím účastníci súťaže výslovne súhlasia.

8. Výhry

8.1 Organizátor poskytol do súťaže nasledovné výhry. Finančné výhry nad 350 eur budú zdanené:

1. miesto – finančná hotovosť v sume 658,64,- Eur,
2. miesto – finančná hotovosť v sume 535,18,- Eur,
3. miesto – finančná hotovosť v sume 300,- Eur a
ďalších 10 miest – vecná cena (marketingový materiál organizátora).

8.2 Víťaz online hlasovania verejnosti získa tablet.

9. Odovzdanie výhier

Odovzdanie výhier sa uskutoční na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v mesiaci október 2019. V prípade, ak si výherca neprevezme výhru najneskôr do 31. októbra 2019, stráca právo na výhru a organizátor je oprávnený naložiť s takouto výhrou podľa vlastného uváženia.

10. Dane

10.1 V zmysle ustanovenia § 9 ods. ods. písm. m) bod. 1 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v platnom znení je oslobodená od dane z príjmu cena zo súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur.

10.2 Organizátor v zmysle ustanovenia § 43 ods. 3 písm. d) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v platnom znení vyberie za výhru daň z príjmov od výhercu zrážkou v zákonom stanovenej výške.

10.3 Organizátor vyhlasuje, že vecné ceny v zmysle článku 8 týchto súťažných podmienok v súťaži neprevyšujú jednotlivo hodnotu 350 Eur.

11. Zodpovednosť organizátora

Na výhry zo súťaže výhercovia nemajú právny nárok v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení. Taktiež výherca nie je oprávnený postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými/poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry riadne na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

12. Ochrana osobných údajov a súhlas s ich spracovaním

12.1 Účastník súťaže súhlasí s týmito súťažnými podmienkami a zároveň udeľuje súhlas so

a) spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, názov vysokej školy a názov projektu za účelom registrácie a účasti v tejto súťaži,

b) sprístupnením osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, a názov projektu vydavateľom printových a elektronických masmédií v oblasti stavebníctva, architektúry, dizajnu a s nimi súvisiacimi odbormi za účelom propagácie súťaže a jej výsledkov v médiách.

c) zverejnením spracovávaných osobných údajov v printových a elektronických masmédiách, ako aj pri marketingových a promočných aktivitách po skončení súťaže v súvislosti s využitím Projektu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

d) sprístupnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a názov projektu na marketingové a prezentačné účely organizátora.

e) sprístupnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a názov projektu pre účely online hlasovania na stránke www.originalnefasady.sk.

f) sprístupnením osobných údajov v rozsahu fotografie alebo podobizne účastníkov výherných projektov v printových alebo elektronických médiách, Facebooku organizátora a web stránke organizátora.

12.2 Organizátor súťaže použije (sprístupní a zverejní) poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom súťaže, zverejnením víťazov v printových a elektronických masmédiách, na sociálnych alebo obdobných sieťach, na internetovej stránke www.originalnefasady.sk a ďalších marketingových materiáloch pri propagácii organizátora a jeho výrobkov a neposkytne ich ďalším subjektom okrem už týchto spomínaných subjektov.

12.3 Účastník súťaže v prípade výhry výslovne súhlasí so zverejnením zozbieraných osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch podľa predošlej vety.

13. Osobitné ustanovenia

13.1 Organizátor nehradí účastníkom akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo náklady spojené s prevzatím výhry.

13.2 Organizátor si vyhradzuje právo súťaž prerušiť, zmeniť jej podmienky, obmedziť, odložiť alebo zrušiť súťaž na základe svojho vlastného uváženia aj bez udania dôvodu a náhrady. O všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže ako aj sporov alebo nejasností rozhoduje organizátor na základe svojej vlastnej úvahy.

13.3 Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou. Za vecné výhry nie je možné alternatívne plnenie formou peňazí.

13.4 Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia podmienok pre účasť v súťaži. Rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania alebo podania akýchkoľvek námietok.

13.5 Účastníci súťaže súhlasia s udelením bezodplatnej licencie na Projekt v neobmedzenom rozsahu podľa §42 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon v platnom znení a to na všetky spôsoby použitia Projektu v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon v platnom znení v prospech organizátora. Organizátor bude oprávnený udeliť ďalej sublicenciu v rovnakom rozsahu. Účastníci budú povinní podpísať s organizátorom licenčnú zmluvu v znení predloženom organizátorom minimálne v rozsahu podľa tohto odseku a to pred odovzdaním jednotlivých Projektov odbornej porote na posúdenie. Pokiaľ účastník súťaže neodovzdá podpísanú licenčnú zmluvu včas, bude organizátorom vylúčený z tejto súťaže. Projekt zobrazený na hmotnom substráte sa stáva majetkom organizátora.

13.6 Všetky obrázky a obsah uverejnený na www.originalnefasady.sk je chránený autorskými právami spoločnosti EQUITONE a nesmie byť reprodukovaný bez výslovného súhlasu organizátora.

14. Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže plne súhlasí s pravidlami súťaže, ako aj s právami a povinnosťami z nich vyplývajúcich a zaväzujú sa riadiť týmito podmienkami súťaže. V žiadnom prípade nebude výhra odovzdaná výhercovi súťaže pokiaľ nebude úplne a bezpodmienečne súhlasiť s týmito podmienkami počas celého trvania súťaže ako aj po jej skončení.